Our Centers
1. Kyiv

2. Pokrovsk
Donetsk region
3. Pidhaytsi
Volyn region
4. Sokal
Chervonohrad district, Lviv region
5. Dnipro
6. Poltava
7. Dnipro
8. Lubny
Poltava region
9. Velyki Mosty
Chervonohrad district, Lviv region
10. Kramatorsk
Chervonohrad district, Lviv region